Výklady pravidel (07.11.2005)

Komise rozhodčích ŠSČR zveřejnila výklad některých nových ustanovení soutěžního řádu.

V části C. Pravidel FIDE - bleskový šach, platných od 1. 7. 2005, byla prokonzultována v KR situace, kdy jeden hráč má pouze krále a jeho soupeř zřejmou materiální převahu - např. krále a dámu. Komise rozhodčích ŠSČR k této situaci podává tento výklad: Pokud hráč s dámou udělá nemožný tah, byl komisí rozhodčích přijat výklad, že reklamující hráč, který má pouze krále, může reklamovat jen remízu, nikoliv výhru nemožným tahem soupeře.

MOBIL - V Pravidlech FIDE je v čl. 12.2.b zcela jasně uvedeno: „Je přísně zakázáno nosit do hracího prostoru (viz 12.5.) mobilní telefony nebo jiné elektronické komunikační prostředky, neschválené rozhodčím. Jestliže v hracím prostoru v průběhu hry zazvoní hráčův mobilní telefon, pak tento hráč partii prohrává. Bodový zisk soupeře určí rozhodčí.“

Vzhledem k možným nejasnostem projednala KR různé situace (např. co je to elektronický komunikační prostředek, co může být považováno za „zazvonění“ telefonu, jak schvalovat el. komunikační prostředky apod.) a využila také semináře rozhodčích nejvyšších tříd, předcházejícího přímému jednání KR, k získání názorů kvalifikovaných a zkušených rozhodčích.

Je nutné seznamovat hráčskou, funkcionářskou i laickou veřejnost maximální měrou se skutečností, že jakékoliv používání, zvonění, vibrování, blikání apod. elektronických komunikačních přístrojů (iPod, mobil, PDA, notebook atd.) za prvé ruší hráče a za druhé může být specifikováno jako pomůcka pro partii, zakázaná článkem 12.2.a. se všemi důsledky z toho vyplývajícími (již dnes existuje možnost v mobilním telefonu mít uloženu šachovou hru s úrovní cca 2 200 ELO). Komise vzala v úvahu i skutečnosti, které dosud v našich podmínkách lze jen velmi obtížně zajistit - např. převzetí všech takovýchto zařízení do trezorové úschovy atp.

Pro samotnou hru a chování hráčů a rozhodčích, podává komise rozhodčích tento výklad: všechny vnesené elektronické komunikační prostředky je nutné před započetím hry oznámit rozhodčímu, který je schválí. V případě, že rozhodčí neschválí tyto prostředky (například z důvodů, že nejdou vypnout, hlasitě oznamují příchozí zprávy, zvukovým znamením oznamují vybité baterie aj.) je třeba ve spolupráci s pořadatelem (právní odpovědnost!) zajistit jejich řádné uschování. (Poznámka: Po vyjmutí baterií si asi nelze představit, že něco nejde vypnout).

Pokud rozhodčímu před začátkem utkání oznámí hráč, že z velmi vážných důvodů, jejichž posouzení je na rozhodčím (např. nutná dosažitelnost lékaře, bezpečnostních složek, signalizace vloupání, rodinné důvody atp.) musí být tzv. "na příjmu", je možné povolit ponechání pouze a jen mobilního telefonu v zapnutém stavu na tichý (tj. bez zvonění, pípání nebo případně jiných zvuků) chod a jeho uložení na místo, kde nebude nijak rušit soupeře ani ostatní hráče (např. blikáním nebo vibrací na stole u šachovnice). Jiná elektronická komunikační zařízení a telefony ostatních, zejména funkcionářů a hostů, je nutné vždy vypnout!

V případě, že se telefon rozezní v tašce nebo bundě atd. ( a nikdo se k němu nehlásí), rozhodčí ve spolupráci s pořadatelem musí učinit vše, aby zjistili majitele. Komise například doporučuje, pokud je to možné, zmíněnou věc spolu s pořadatelem, případně kapitánem družstva přemístit na místo u rozhodčího a vyčkat konce utkání. Poté situaci řešit zapsáním rozhodnutí do zápisu.

Do zápisu o utkání je nutné poznamenat, kteří z hráčů a z jakých důvodů měli povoleno mít zapnutý mobil.

Nelze samozřejmě postihnout všechny možné situace, vzniklé a vznikající s rozvojem techniky, je tedy třeba opravdu používat Pravidla FIDE a jejich ustanovení v Předmluvě, zejména věta třetí a čtvrtá.

Tento výklad byl, stejně jako pravidla, schválen VV ŠSČR a poté je uveřejněn na webových stránkách svazu, rozeslán na jednotlivé krajské komise k zabezpečení jednotného výkladu a předán vedoucím jednotlivých skupin nejvyšších soutěží k distribuci ve Zpravodaji. Výklad platí ihned po zveřejnění.

Praha, 31. 10. 2005
Bohumír Sunek, předseda KR ŠSČR